ဆန္းသစ္တီထြင္မႈကို အသားေပးလာတဲ့ ဒီဘက္ေခတ္ႀကီးမွာ ေရွးကတည္းက အသံုးျပဳလာၾကတဲ့ ပရိေဘာဂေတြကိုပဲ ဖန္တီးမႈအသစ္နဲ႔ တီထြင္လာၾကပါတယ္။ ႏုိင္ငံ အမ်ဳိးမ်ဳိး၊ ရာသီဥတုအမ်ဳိးမ်ဳိးနဲ႔ လူမ်ဳိးစုအမ်ဳိးမ်ဳိးေတြ ရွိၾကေပမဲ့လည္း လူသံုးကုန္ပစၥည္းေတြ သံုးစြဲရာမွာေတာ့

အားလံုးက တကယ္အသံုးဝင္၊ တန္ဖိုးရွိမယ့္ အရာေတြကို ေရြးခ်ယ္လာၾကပါၿပီ။ အရင္က ပံုစံအေဟာင္းကို ပံုစံအသစ္အျဖစ္ဖန္တီးထားတဲ့ တကယ့္အသံုးဝင္ပစၥည္းေလးေတြကို ၾကည့္ၾကရေအာင္ .... ။

1-2

ju3

ju1-2

Go to top